ismail-merathi

Din Aur Duniya Ka Tafraqa Hai Mohmal

diin aur duniya ka tafraqa hai mohmal

niyyat hi pe mauquf hai tanqih-e-amal

duniya-dari bhi ain din-dari hai

markuz ho gar raza-e-haq izz-o-jal

More Poems

Leave a Comment