ismail-merathi

Ahwal Se Kaha Kisi Ne Ai Nek-Shiar

ahval se kaha kisi ne ai nek-shiar

tu ek ko do dekh raha hai na-char

bola ki agar aib ye hota mujh men

do chand jo hain saaf nazar aate chaar

More Poems

Leave a Comment