Shirkat

la-mutanahi la-mutanahi

silsile saare

ham ko in se kya karna hai

ham ko faqat itna karna hai

is sab la-mutanahi men se apna kuchh mutanahi chun kar

apne qalam ki zad se apni nazar ki had tak

us men ik markuz tasalsul bhar dena hai

us ko phir se la-mutanahi kar dena hai

Leave a Comment