Nind Uchat Gai Nir Bahe Nit

niind uchat gai niir bahe nit

anchra hot nichuvan jog

surajan bin main rouun biyogan

moko hasat hain durjan log

din-din aur-aur dukh badhe

ghate na tan ko tan ko biyog

birah bitha ki maari marat huun

sujhe na moko jog na bhog

piya mil aap hai sukh ma ‘kazim’

moko kahat hai sikhaun jog

Leave a Comment