Man Wa Inkar-e-Sharab In Che Hikayat Bashad

man va inkar-e-sharab iin che hikayat bashad

ghaliban iin qadram aql-o-kifayat bashad

man ki shab-ha rah-e-taqva zada-am ba-daf-o-chang

na-gahan sar barah aaram che hikayat bashad

zahid ar raah ba-rindi na-barad maazurast

ishq karest ki mauquf-e-hidayat bashad

banda-e-pir-e-mughanam ki ze-jehlam ba-rihand

pir-e-ma har-che kunad ain inayat bashad

ta ba-ghayat rah-e-mai-khana nami danistam

varna masturi-e-ma ta ba-che ghayat bashad

zahid-o-ajab-o-namaz-o-man-o-masti-o-niyaz

ta tu ra khud ze-miyan ba ki inayat bashad

dosh aziin ghussa na-khuftam ki rafiqe mi-guft

‘hafiz’ ar mast buvad ja-e-shikayat bashad

Leave a Comment