Kashti Hai Tabah dil-Shudaon Ki

kashti hai tabah dil-shudaon ki

lena khabar apne be-khudon ki

ai sarv-sahi ke ek gulshan

chaliyo mat chaal khush-qadon ki

kyun-kar vo kare suluk ham se

khatir hai aziiz hasidon ki

taamir kunisht-e-dil hua jab

zahid na bina thi masjidon ki

kahna mat maan vaizon ka

behuda hai baat behudon ki

dadhi na rahegi shaikh-sahib

sohbat men na baitho amradon ki

Leave a Comment