allama-iqbal

Jamhuriyat

is raaz ko ik mard-e-farangi ne kiya faash

har-chand ki daana ise khola nahin karte

jamhuriyat ik tarz-e-hukumat hai ki jis men

bandon ko gina karte hain taula nahin karte

More Poems

Leave a Comment