Sultan Baho

Ishq Aasanun Lisyan Jata Kar Ke Aawe Dhai Hu

ishq asanun lisyan jaata kar ke aave dhaai hu

jit val vekhan ishq disive khali ja na kaai hu

murshid kamil oh miliya jis dil di taaki laahi hu

main qurban us murshid ton jis disya bhet ilahi hu

More Poems

Leave a Comment