Farogh Farrukh-Zad Ke Liye Ek Nazm

musahib-e-shah se kaho ki

faqih-e-azam bhi aaj tasdiq kar gae hain

ki fasl phir se gunahgaron ki pak gai hai

huzur ki jumbish-e-nazar ke

tamam jallad muntazir hain

ki kaun si had janab jaari karen

to tamil-e-bandagi ho

kahan pe sar aur kahan pe dastar utarna ahsan-ul-amal hai

kahan pe hathon kahan zabanon ko qata kijiye

kahan pe darvaza rizq ka band karna hoga

kahan pe asaishon ki bhukon ko maar diije

kahan bategi luaan ki chhut

aur kahan par

rajm ke ahkam jaari honge

kahan pe nau saala bachchiyan chahal saala mardon ke saath

sangin men pirone ka hukm hoga

kahan pe iqbali mulzimon ko

kisi tarah shak ka faeda ho

kahan pe masum daar par khinchna padega

huzur ahkam jo bhi jaari karenge

faqat iltija ye hogi

ki apne irshad-e-aliya ko

zabani rakhen

vagarna

qanuni uljhanen hain!

Leave a Comment