Sawal – But-O-Zunnar-O-Tarsai dar In Kue

saval

but-o-zunnar-o-tarsai dar iin kuue

hama kufr-ast varna chist bar guue

javab

but in-ja maz.har-e-ishq-ast-o-vahdat

buvad zunnar bastan ain-e-khidmat

chu kufr-o-din buvad qaaem ba-hasti

shavad tauhid ain-e-but-parasti

chu ashiya hast hasti ra mazahir

azaan jumla yake but bashad akhir

niko andesha kun ai mard-e-aqil

ki but az ru-e-hasti niist batil

badan ki haq-taala khaliq-e-u-ast

ze-niko harche sadir gasht nikust

vajud aan ja ki bashad mahz khair-ast

agar sharre-ast dar vai aan ze-ghair-ast

musalman gar ba-daniste ki but chist

ba-daniste ki diin dar but parasti-ast

agar mushrik ze-but agah gashte

kuja dar khun-e-khud gumrah gashte

na-did uu dar but illa khalq-e-zahir

badan illat shud andar shara kafir

tu ham gar zu na biini haqq-e-pinhan

ba-shara andar na khvanandat musalman

ba-tasbih-o-namaz-o-khatm-o-quran

na-gardad hargiz iin kafir musalman

ze-islami-e-majazi gashta bezar

agar kufr-e-haqiqi shud padidar

darun-e-har-tan-e-jane ast pinhan

ba-zer-e-kufr imane ast pinhan

hamesha kufr dar tasbih-e-haq ast

va in-min-shain guft in-ja che daq ast

che mi-goyam ki duur uftadam az raah

fazarahum baad ma jaaat qullulllah

badan khubi rukh-e-but ra ki arast

ki gashte but-parast ar haq nami-khvast

ham uu kard va ham uu guft va ham uu buud

niko kard-o-niko guft-o-niko buud

yake biin va yake goe va yake daan

ba-din khatm aamad asl-o-fara-e-iman

na man mi-goyam iin ba-shino ze-quran

tafavut niist andar khalq-e-rahman

Leave a Comment