Nasihat

kare dushmani koi tum se agar

jahan tak bane tum karo darguzar

karo tum na hasid ki baton pe ghaur

jale jo koi us ko jalne do aur

agar tum se ho jaae sarzad qusur

to iqrar o tauba karo bizzarur

badi ki ho jis ne tumhare khilaf

jo chahe muafi to kar do muaaf

nahin, balki tum aur ehsan karo

bhalai se us ko pasheman karo

hai sharmindagi us ke dil ka ilaaj

saza aur malamat ki kya ehtiyaj

bhalai karo to karo be-gharaz

gharaz ki bhalai to hai ik maraz

jo muhtaj mange to do tum udhar

raho vapsi ke na ummid-var

jo tum ko khuda ne diya hai to do

na khissat karo is men jo ho so ho

Leave a Comment