Man Nami Goyam Anal-Haq Yar Mi-Goyad Bago

man nami goyam anal-haq yaar mi-goyad bago

chuun na-goyam chuun mara dildar mi-goyad bago

harche mi-gufti ba-man baar mi-gufti ba-go

man nami danam chara iin baar mi-goyad bago

an-che na-tavan guft andar somaa ba zahidan

be-tahasha bar-sar-e-bazar mi-goyad bago

sirr-e-mansuri nihan kardan na hadd-e-chun niist

chuun kunam ham resman ham daar mi-goyad bago

ai saba gar pursadat kaz ma che mi-goyad ‘muin’

in dui ra az miyan bardar mi-goyad bago

Leave a Comment