ismail-merathi

Inkar Na Iqrar Na Tasdiq Na Ijab

inkar na iqrar na tasdiq na ijab

aamal na afaal na sunnat na kitab

khud hai na khuda hai na khudi hai na khudai

tauhid ke dariya men hain sab naqsh-bar-ab

More Poems

Leave a Comment