Hai Haman Ka Sham Koi Le Ja

hai haman ka shaam koi le ja

ki mujhe aa ke tuk dars de ja

bul-havas kuun hua hai tab siin maghz

jab siin tum ne use bula bheja

tum siva ham kuun aur jagah nahin

ai sajan ham siin mat lado beja

‘abru’ chahta hai tu mat ud

bul-havas us gali siin san beja

Leave a Comment