dil Kunad Sajda Ba-In Tarz-e-Kharamidan-e-Tu

dil kunad sajda ba-in tarz-e-kharamidan-e-tu

diida sad-shukr baja avurd az didan-e-tu

purshish-e-ashiq-e-be-chara kun ai jan-e-jahan

ta shavad zinda-e-javed ze-pursidan-e-tu

har zaman mi-ram-o-har-lahza bazan zinda shavam

gah ze-zanjir-e-tu gaah ze-khandida-e-tu

nur-e-mutlaq mutajalla ze-jamal-e-rukh-e-tust

kafir ast aan ki kunad mana-e-parastidan-e-tu

ai ‘hasan’ bosa ba-pa-e-zadanash be-adabi ast

jaan ki payash ba-shavad ranj ze-ranj-e-bosidan-e-tu

Leave a Comment