Ek Khel

ek chobin ghoda

ek ghaeb savar

aur ek simta hua maidan

ye hain markazi kirdar

ek be-musannif tamsil ke

jo bahar-surat khatm hoti hai

ek muhmal na-aghazi par

kisi pechida dhabbe ki tarah

jo sabt hai ek na-amada na-gustarda

chadar par

chobin ghoda apna kirdar umdagi se ada karta hai

agar ghaeb savar apne hisse ka kaam nahin bhulta

simta hua maidan nahin faraham kar sakta vo fasla

jo mashshaqi se tai kiya jaae

jab tak ki nazirin andhe na ho jaaen

ye koi munasib baat na hogi ki pesh kiya jaae

aisa asmani khel

us sayyare par jahan

vaqt hanuz naqis hai

aur harkat ta-hal na-khalis

ab hamen chalna chahiye!

Leave a Comment