Agar Hum Git Na Gate

hamen maani maalum hain

us zindagi ke

jo ham guzar rahe hain

un pattharon ka vazn maalum hai

jo hamari be-parvai se

un chizon men tabdil ho gae

jin ki khub-surati men

hamari zindagi ne koi izafa nahin kiya

ham ne apne dil ko

us vaqt

qurban-gah par rakhe jaane vaale phulon men

mahsus kiya

jab ham

zakhmi ghodon ke julus ke pichhe chal rahe the

shikast hamara khuda hai

marne ke baad ham usi ki parastish karenge

ham us shakhs ki maut marenge

jis ne taklifon ke baad dam toda

zindagi kabhi na jaan sakti

ham us se kiya chahte the

agar ham giit na gaate

Leave a Comment