Aankhon Ki Tajdid

akhir kaar mere dost

tum ne ankhon ki tajdid ka faisla kar hi daala

an-dekhe ki diid ijad karne ke liye

tum ne kaise daryaft kiya ki chizen

ek asiil nigah ke qabil nahin rahin

ye saari kaenat ek sapat tasvir hai

jis se utni jagah bhi nahin bhari ja sakti

jo tumhare canvas men khilqatan maujud hai

tum ne behtar jaana ki ankhon par se

kuchh parten utaar do

ta-ki vo dekh len kaise ijad kiya jaata hai

vo manzar jahan har shai nae sire se

mash.hur aur masnua aur maujud hai

Leave a Comment