Aawaz Girti Hai

ek avaz girti hai

zamin par

phir pursa deti hain

aurten

pursa dete hain mard

pursa dete hain bachche

jo baithe hain khaak par

raat ko din se milate hain

din ko raat se

ek avaz phir girti hai

zamin par

ab pursa dene vaala koi nahin

sivae us khaak ke

jis par vo baithe the

Leave a Comment