Ta Juda Gashta-e-Zema Sanama

Sheikh Saadi

ta juda gashta-e-zema sanama bakat-ul-aino fi havak dama aan makun kaz gham-e-tu kushta shavam laisa fil-qalb yanfaun-nudma gar tu laila