Nind Uchat Gai Nir Bahe Nit

Sufi

niind uchat gai niir bahe nit anchra hot nichuvan jog surajan bin main rouun biyogan moko hasat hain durjan log

Mohan Jago Utho Mukh dhowo

Sufi

mohan jaago utho mukh dhovo dvare thade hain log lugai ber bhai darshan ke pyase talaph talaph nis jaag ganvai

Piya Raat Tore Gare Lag

Sufi

piya raat tore gare laag ham bade chain se soi hamka jagae mukh kaahe chhupae mori niind chain sab khoi