Lok Parlok

Sufi

is basti ka kya patiyara aaj tumhon kal dujon maara so kyuun tis kuun dhare pyara ye jag bandi us

Wahi Wahi Wahi

Sufi

jiyun phuul kali rang ruli vahi jiyun nabi mohammad ali vahi tyuun ali mohammad vali vahi aapas kuun tuun piyun

Re Bhaiyo Hun Sun Karun

Sufi

ye jiiv to rahta nahin hor man dukh sahta nahin ko jaae piu kahta nahin re bhaiyo huun suun karun