Az Kufr-O-Ze-Islam Barun Sahraist

Maulana Rumi

az kufr-o-ze-islam barun sahraist ma ra ba-miyan-e-an faza saudaist aarif chu badan rasid sar ra ba-nehad na kufr-o-na-islam-o-na-an-ja jaist

Rozi Ke Tura Ba-Binam Aadina-e-Ma-Ast

Maulana Rumi

rozi ke tura ba-binam adina-e-ma-ast har-ros ba-daulatat ba az dina-e-ma-ast gar charkh0-o-hazar-charkh dar kina-e-ma-ast gham niist chu mehr-e-har dar sina-e-mast