Ishaaraat Ba-Kharabaatiyan

MAHMUD SHABISTARI

isharat ba-kharabatiyan kharabati shudan az khud rahai-ast khudi kufr-ast agar khud parsai-ast nishani dada-and ahl-e-kharabat ki attauhido isqat-ul-izafat kharabat az