Apne Ham-Rah Jala Rakkha Hai

apne ham-rāh jalā rakkhā hai tāq-e-dil par jo diyā rakkhā hai jumbish-e-lab na sahī tere ḳhilāf haath ko ham ne