Bahs Kyun Hai Kafir-O-din-dar Ki

poet

bahs kyuun hai kafir-o-din-dar ki sab hai qudrat davar-e-davvar ki ham saf-e-”qalu-bala” men kya na the kuchh nai khvahish nahin