Ahmad Ka Maqam Hai Maqam-E-Mahmud

ismail-merathi

ahmad ka maqam hai maqam-e-mahmud hai marja-e-hamd aur shayan-e-darud lau-laka-lama-khalaqt-ul-aflak hai hech shahid hai mohammad aur aalam mashhud